Apostolat Maryjny

Augustowska Halina
Posłowska Janina
Cicha Janina
Galera Zofia
Kopeć Krystyna
Lutwin Helena
Lutwin Wiesław
Matys Renata
Kossakowska-Orkisz Anita
Orkisz Dariusz – przewodnicz.
Piłat Daniela
Piotrowska Barbara
Posłowska Maria
Sałaj Maria
Socha Kazimierz
Stąpór Zdzisław
Stąpór Danuta
Szymkiewicz Marianna
Wójcik Krystyna

 

Augustowska Halina, Posłowska Janina,  Cicha Janina Galera Zofia Kopeć Krystyna Lutwin Helena Lutwin Wiesław Matys Renata Kossakowska-Orkisz Anita Orkisz Dariusz – przewodnicz. Piłat Daniela Piotrowska Barbara Posłowska Maria Sałaj Maria Socha Kazimierz Stąpór Zdzisław Stąpór Danuta Szymkiewicz Marianna Wójcik Krystyna

Charyzmat Apostolatu Maryjnego

W roku 1980 z okazji 150-tej rocznicy objawień N.M.P. św. Katarzynie Labouri Cudownego Medalika powstała w Polsce myśl ożywienia   dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika w postaci Apostolatu Maryjnego. Ze względu na ówczesne warunki polityczne, zorganizowano nowy ruch w postaci Apostolatu Maryjnego.Apostolat Maryjny skupia ludzi świeckich inspirowanych dekretem Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich.
Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, mającym charakter publiczny, skupia osoby, które chcą przez apostolstwo oddać należną cześć Niepokalanej.

Cele Apostolatu, środki działania, oraz cechy duchowości sprawne są już obecnie (29 stycznia 1992r.) w Statucie Apostolatu Maryjnego.

Postanowienia statutowe Apostolatu Maryjnego w Polsce i Polonii zagranicznej.

I. Postanowienia ogólne
–  Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, ma charakter publiczny i skupia osoby, które chcą przez     apostolstwo oddać cześć należną Niepokalanej.

–  Apostolat Maryjny stanowi adaptację Stowarzyszenia Cudownego Medalika, zatwierdzonego przez papieża św. Piusa X  dla całego Kościoła w dniu 7 lipca 1909r. (Dekret AAS17/1909/s.669n.)
Działa w oparciu o ogólne przepisy prawa Kościelnego i zatwierdzony w dniu 29 stycznia 1992r. Na Konferencji Biskupów Diecezjalnych „Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce”.
–  Apostolat Maryjny organizuje się w grupy diecezjalne i parafialne.
Poszczególne grupy powołuje do istnienia kompetentną władza Apostolatu Maryjnego.

II. Cel.

–  Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

a) pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie;
b) Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia;
c) noszenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych nieporozumień.

III. Duchowość.

–  Członkowie pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii, oraz często powtarzane poświęcenie się Maryji i oddawanie się do Jej dyspozycji.
–  Cechą charakteryzującą apostołów maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będącym w potrzebach duchowych i materialnych.
–  Członków Apostolatu Maryjnego ożywia pokora warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej dla uświęcenia własnego i braci.

IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

–  Członkiem Apostolatu Maryjnego w szerszym znaczeniu staje się każdy przyjmujący Cud Medalika – zobowiązany tym samym do okazywania czci Najświętszej Maryi Pannie i rozpowszechnianie tej czci wśród otoczenia.
–  W ścisłym tego słowa znaczeniu członkami są ci, którzy zostali uroczyście przyjęci przez Dyrektora Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę.
–  Przyjście do Apostolatu Maryjnego odbywa się według ceremoniału zatwierdzonego przez Dyrektora Krajowego (Przewodnik Apostolatu Maryjnego str.101)
–  Członkowie korzystają z łask płynących z odprawianych w ich intencjach Mszach Św. każdego 27-ego dnia miesiąca oraz uczestniczą w odpustach, których udzielił Jan Paweł II przez Penitencjarię Apostolską (Przewodnik Apostolatu Maryjnego str.117 poz.7).

Obowiązki członków:

–  pełne uczestnictwo we Mszy Św. (o ile to możliwe codziennie)
–  Czytanie Pisma Świętego i książek religijnych w zależności od potrzeb, połączone z krótkim rozmyślaniem.
–  Codzienne odmówienie przynajmniej jednej tajemnicy Różańca w celach apostolskich.
–  Noszenie Cudownego Medalika znaku obecności Maryi w naszym życiu jako zewnętrzny dowód bywania pod Jej macierzyńską opieką.  Znak ten winien wyrażać dbałość o skuteczne naśladowanie Niepokalanej w Jej wolności od grzechu przez trwanie w łasce uświęcającej i częste zwracanie się w słowach modlitwy: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
–  Uczestnictwo w cotygodniowych nabożeństwach Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika, względnie odmawianie prywatne w intencjach Apostolatu.
–  Comiesięczne spotkania w grupach;
–  Udział w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, względnie w tak zwanych dniach wspólnoty.

V. Środki apostolskiego działania.

–  Rozpowszechnianie Cudownego Medalika we własnej rodzinie, wśród krewnych, przyjaciół, znajomych, w miejscu pracy.
–  Rozpowszechniać Cudowny Medalik wśród dzieci i młodzieży za pośrednictwem nauczających religii.
–  Organizowanie niedziel Apostolatu Maryjnego, oraz Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika
–  Odwiedzanie chorych (w szpitalach, w domach); osób samotnych, opuszczonych, a zwłaszcza ludzi najbardziej zagrożonych pod względem religijnym, będących w niebezpieczeństwie śmierci.

–  O oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości przez, uczynność, przez nasycenie stosunków międzyludzkich kulturą chrześcijańską.
–  Upowszechnianie czytelnictwa religijnego między innymi drogą wypożyczania książek, czasopism, informacji o treści religijnej.
–  Rozszerzanie Apostolatu Maryjnego na dalsze grupy osób we własnej parafii i w parafiach sąsiednich.